English
مشاهده خبر
مسابقه ایده های پس فردا

چهارمین دوره مسابقه "ایده هاي پس فردا" در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در آبان ماه، برگزار می شود.
هدف از این مسابقه ایجاد انگیزه و فرصتی براي دانشجویان براي اندیشیدن در وراي مرزهاي دانش امروز و رسیدن به ایده هایی ساختار شکنانه براي تحول دنیاي مهندسی و ترسیم آینده اي سالم و پایدار براي زندگی بشر است که در قالب آن فضاي مناسبی براي شناسایی نخبگان و پرورش ایده هاي آنها فراهم می شود.

انجمن آموزش مهندسی ایران و کرسی یونسکو در آموزش مهندسی نیز در برگزاری این مسابقه با دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران همکاری می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه، به تارنمای مسابقه مراجعه فرمایید.

تعداد بازدید : 42
تاریخ انتشار : 1399/08/03 - 17:32
استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.