اساس نامه

اساسنامه انجمن آموزش مهندسی ایران

متن اساس نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهشی کمیسیون انجمن های علمی ایران

اساسنامه انجمن آموزش مهندسی ایران