مشاوران عالی انجمن

مشاوران عالی انجمن آموزش مهندسی ایران

معرفی مشاوران عالی دوره پنجم

انجمن آموزش مهندسی ایران

دکتر پرویز جبه دار مارالانی، رئیس هیأت مدیره دوره اول و دوم انجمن و دکتر رضا فرجی دانا، رئیس هیأت مدیره دوره سوم و چهارم، با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند ایشان و بنا به مصوبه جلسه مورخ 11 مردادماه هیأت مدیره، طی احکام جداگانه از سوی دکتر علی اشرفی زاده، رئیس هیأت مدیره دوره پنجم، به عنوان مشاوران عالی هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران منصوب شدند. 

بدون تردید تداوم همکاری و ارتباط  روسای محترم پیشین انجمن، با هیأت مدیره انجمن، برای انجمن بسیار مغتنم و با ارزش است.