مقالات اولین کنفرانس آموزش مهندسی در 1404 22 و 23 اردیبهشت 1388

1-  الزام های بینشی در سیاستگذاری کلان آموزش مهندسی (دانلود)

2-  علم و دانش در خدمت جامعه (دانلود)

3-  سیاستگذاری آموزش مهندسی بر مبنای نظریه ی نظام ملی نوآوری (دانلود)

4-  بررسی سه مدل فرآیند طراحی مهندسی در بستر یک مورد کاوی (دانلود)

5-  تحقق چشم انداز 1404 با نگرش سیستمی آموزش مهندسی (دانلود)

6-  طراحی معماری نظام مدیریت دانش برای دانشکده های مهندسی (دانلود)

7-  نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی (دانلود)

8-  چهارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش در دانشگاه ها (دانلود)

9-  مطالعه اخلاق مهندسی در مواجه شدن با ضروریات اجتماعی (دانلود)

10- اخلاق و مسئولیت پذیری رویکردهای تعالی بخش در سازمان های حرفه ای (دانلود)

11- اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق (دانلود)

12- آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک (اکولوژیکی) (دانلود)

13- آینده آموزش مهندسی بتن وسیمان با نگرش به محیط زیست (دانلود)

14- نقش انجمن های علمی در توسعه علوم مهندسی (دانلود)

15- مهندسی و وظایف مهندسان (دانلود)

16- آموزش مهندسی، توافق نامه های بین المللی: چالش ها و چشم اندازها (دانلود)

17- بهینه کاوی آموزش مهندسی در ایران وجهان، مطالعه ی موردی: مهندسی پلیمر (دانلود)

18- بررسی مقایسه ای آموزش مهندسی معماری ودبیری فنی معماری در ایران (دانلود)

19- آموزش مهندسی در ایران: محتوا و روش مقایسه ای با برخی کشورهای صنعتی (دانلود)

20- نگرشی بر آموزش مهندسی متالوژی و مواد در جمهوری فدرال آلمان (دانلود)

21- تآثیر فناوری های نوین تبدیل انرژی بر آموزش مهندسی برق – گرایش قدرت (دانلود) 

22- تآثیر آینده نگاری فناوری بر آموزش مهندسی (دانلود)

23- آموزش فناوری اطلاعات تا سال 1404 (دانلود)

24- آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش های امروز،ضرورت های آینده (دانلود)

25- بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاههاي صنعتی در سال 1387 :

       نمونه دانشگاههاي صنعتی شهر تهران (دانلود)

26- برنامه درسی مغفول در آموزش مهندسی (دانلود)

27- ضرورت توجه به « فلسفۀ تکنولوژي » در برنامه ریزي آموزش مهندسی کشور (دانلود)

28- آموزش مهندسی مشتري مدار در قرن بیست و یکم (دانلود)

29- راهبردها و استراتژیهاي آموزش الکترونیکی (دانلود)

30- بررسی و بهینه یابی سیستم آموزش الکترونیکی در دانشگاه هاي ایران (دانلود)

31- لزوم تأسیس رشته « مدیریت مهندسی نفت » جهت تأمین نیاز صنعت در افق 1404 (دانلود)

32- جایگاه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش مهندسی مطالعه موردي در دانشجویان دوره کارشناسی 

       رشته مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران (دانلود)

33- تحلیل سرنوشت شغلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (دانلود)

34- ارائه الگوي تعامل محور جهت تولید درس مجازي (دانلود)

35- فناوري اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماري (دانلود)

36- بهره گیري و توسعه تکنولوژي حقیقت مجازي و نرم افزارهاي شبیه ساز در افزایش کمی و کیفی آموزش مهندسی (دانلود)

37- مهندسی آموزشی براي آموزش مهندسی (دانلود)

38- نقش تکنولوژي آموزشی در نوآوري آموزش مهندسی (دانلود)

39- مدیریت دانش و تسهیم دانش در پژوهش و فناوري پتروشیمی (دانلود)

40- معرفی یک مدل براي نرم افزارهاي آموزشی مبتنی بر اکتشاف (دانلود)

41- محتواي آموزش استاندارد در فناوري اطلاعات و آموزش الکترونیکی (دانلود)

42-  ربات آموزشی براي درس و آزمایشگاه اصول مهندسی برق (دانلود)

43- قابلیت هاي داده کاوي در بهبود برنامه هاي آموزش مهندسی (دانلود)

44- بررسی تآثیرات به کارگیری IT (فناوری اطلاعات) بر اصول مهندسی تصمیم گیری مدیران (دانلود)

45- پیشنهاد درس جدید “حرفۀ مهندسی” براي دوره هاي کارشناسی مهندسی ایران (دانلود)

46- ضرورت توسعه هوش هیجانی در برنامه ریزي آموزشی مهندسی (دانلود)

47- تحلیلی بنیادي و توسعه کاربردي بر خلاقیت و نوآوري در آموزش مهندسی (دانلود)

48- تعالی فرآیند هاي تدریس و یادگیري از طریق تبیین تصویر ذهنی و فرایندهاي ادراکی در آموزش مهندسی (دانلود)

49- رویکرد سیار، نیاز راهبردي آموزش مهندسی نرم افزار و فناوري اطلاعات (دانلود)

50- نوآوري در آموزشهاي مهندسی: نیاز امروز، الزام فردا (دانلود)

51- آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردي کلیدي جهت نیل به دانش فنی درمقیاس صنعتی (دانلود)

52- رویکرد پروژه-محور به آموزش مهندسی در جهان، فرصتها و چالش هاي آن در ایران (دانلود)

53- نگرشی نو به آموزش مهندسی (دانلود)

54- زمینه ها و ضرورت هاي بازنگري آموزش مهندسی ایران (دانلود)

55- مرور بر اولویت هاي آموزش مهندسی در هزاره سوم (دانلود)

56- ارزیابی ، برنامه ریزي و توسعه آموزش مهندسی : معیارهاي شایستگی مهندسان (دانلود) 57

– نقش نظام ارزیابی در ارتقاء کیفیت آموزش هاي فنی-مهندسی (دانلود) 58- ظرفیت سازي براي تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران:      ضرورت ملی وفرصت سازي براي عرضه آموزش مهندسی فراملی (دانلود)

59- ضرورت بازنگري نظام هاي ارزیابی دوره هاي مهندسی مکانیک با نگاه به آینده (دانلود) 60

– پیشنهادهایی کاربردي جهت بهبود آموزش مهندسی در دانشگاههاي ایران از منظر ماهیت دانش مهندسی (دانلود)

61- یک برنامه ریزي آموزشی پویا براي تربیت مهندسان برق (دانلود)

62- باز سازي ساختار آموزشی دانشگاه و تأثیر آن در بهبود کیفی آموزش مهندسی (دانلود)

63- پیشنهاداتی براي ارتقاي کمی و کیفی رشته هاي مهندسی در آموزش عالی کشور (دانلود)

64- آموزش مهندسی در بستر مخاطره شناسی در قرن 21 (دانلود)

65- عدم بهره گیري دانش آموختگان رشته هاي مهندسی و معماري از سازه هاي نوین،آسیب شناسی و جستجوي راه حل ها (دانلود)

66- الگوي پرکسیس سه گانه: هسته یادگیري کارآفرینانه در آموزش کارآفرینی (دانلود)

67- ارائه الگویی به منظور آموزش مؤثر اخلاق مهندسی در مقطع دانشجویی (دانلود)

68- توسعه کیفی فرایند تدریس- یادگیري درآموزش مهندسی برمبناي ارزیابی درونی (دانلود)

69- ویژگی هاي یک کتاب درسی مطلوب در آموزش مهندسی (دانلود)

70- کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی (دانلود)

71- آموزش علمی کاربردي:     نظام آموزشی مجاور یا رکنی اساسی در آموزش عالی؟ (دانلود)

72- آیا مهندسی و علوم انسانی در دانشگاههاي صنعتی ایران آشتی ناپذیرند؟ (دانلود)

73- تبیین روش ارزیابی سیستمهاي آموزشی و تحقیقاتی با تکیه بر تجربه کشور فرانسه (دانلود)

74- A Quick Overview of Accreditation of Engineering Programs in United States (دانلود)

75- Virtual R&D Teams: Innovation and Technology Facilitator (دانلود)

  76- A Comparative Study of Engineering Education in Iran and USA: An Attitude Survey of Iranian Students Abroad (دانلود)

77- Engineers and the Knowledge of the Environment (دانلود)

78- (Priorities in Engineering Education in 1404 (2025 A.D (دانلود)

79- Learning to Manage Resources: A Major Concern for  Engineering Expertise in the 3rd Millennium (دانلود)

80- Educating Engineers for Sustainable Development (دانلود)

81- Fifty Years of Electrical Engineering Education: Teaching,Research, and Assessment (دانلود)

82- Quality assurance in engineering education :a French and European view (دانلود)

دیدگاهی بنویسید

درباره ما

 نظام آموزش مهندسی از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت های جهانی درحوزه های مرتبط با علم و فناوری، بازبينی و باز تعريف شود. اين امر در كشورهای توسعه يافته سال ها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و كتب تخصصی متعدد پيگيری می شود.

آخرین اخبار و مقالات

ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه : تهران – خیابان طالقانی (بین وصال و قدس) – پلاک 429 – واحد 1

 

شماره تماس : 02188992215

 

ایمیل : isee@isee.ir

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیدا کنید