نشریه های مرتبط با آموزش مهندسی

نشریه های مرتبط

مجله پژوهش در آموزش مهندسی (Engineering Education Research)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش عالی ایران

دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی

IFEES & GEDC Quarterly Bulletin

گاهنامه خبری تحلیلی عتف

Higher Education Policy journal

IUCEE E-Newsletter May-June 2020