هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره و بازرسان انجمن

اعضای هیئت مدیره و بازرسان دوره اول تا پنجم

دکتر علی اشرفی زاده

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

دکتر عباس بازرگان

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر جعفر توفیقی داریان

عضو اصلی و نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر ملودی خادم ثامنی

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر رامتین خسروی

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر محمد شکرچی زاده

عضو علی البدل هیأت مدیره

دکتر سعید سهراب پور

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر حسین معماریان

عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار

دکتر امیرنادر عسکر پور

عضو علی البدل هیأت مدیره

مهندس مسعود یحیایی

بازرس علی البدل

دکتر رضا فرجی دانا

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

دکتر علی اشرفی زاده

عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره

دکتر حسین معماریان

عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار

دکتر سعید سهراب پور

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر علی مقداری

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر محمود کمره ای

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر ملودی خادم ثامنی

عضو اصلی هیأت مدیره

مهندس حسین ساسانی

عضو علی البدل هیأت مدیره

دکتر محمود موسوی مشهدی

عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس مسعود یحیایی

بازرس علی البدل

دکتر رضا فرجی دانا

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

دکتر جعفر توفیقی داریان

عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره

دکتر محمود کمره ای

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر عباس بازرگان

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر علی مقداری

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر محمود موسوی مشهدی

عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار

آقای مهندس سید ابراهیم ابطحی

عضو اصلی هیأت مدیره

آقای دکتر محمود رضا دلاور

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای مهندس اسماعیل مسگرپور

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای دکتر ناصر توحیدی

بازرس علی البدل

آقای دکتر پرویز جبه دارمارالانی

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

دکتر سعید سهراب پور

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر جعفر توفیقی داریان

عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره

دکتر حسین معماریان

عضو اصلی هیأت مدیره و خزانه دار

آقای دکتر محمود یعقوبی

عضو اصلی هیأت مدیره

آقای مهندس عبدالمهدی اجلالی

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر محمد شکرچی زاده

عضو علی البدل هیأت مدیره

آقای دکتر سید جلال حجازی

عضو علی البدل هیأت مدیره

دکتر محمود موسوی مشهدی

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای دکتر ناصر توحیدی

بازرس علی البدل

آقای دکتر بهروز گتمیری

بازرس علی البدل

آقای دکتر پرویز جبه دارمارالانی

عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره

دکتر سعید سهراب پور

عضو اصلی هیأت مدیره

دکتر پرویز دوامی

عضو اصلی هیات مدیره

دکتر حسین معماریان

عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر محمود یعقوبی

عضو اصلی هیأت مدیره

آقای دکتر محمد شکرچی زاده

عضو علی البدل هیأت مدیره

دکتر علی مقداری

عضو علی البدل هیات مدیره

دکتر محمود کمره ای

عضو علی البدل هیات مدیره