کمیته راهبردی و علمی کنفرانس ششم

1 دکتر محمدرضا آھنچیان فردوسي مشھد – مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني
2 دکتر محمود احمديان صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي- مھندسي برق
3 دکتر علي اشرفي زاده صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي- مھندسي مکانیک
4 دکتر بابک امین شھیدي فردوسي مشھد – مھندسي شیمي
5 دکتر ابوالفضل باباخاني فردوسي مشھد – مھندسي متالورژي
6 دکتر عباس بازرگان تھران- علوم تربیتي
7 دکتر محمدرضا توکلي زاده فردوسي مشھد – مھندسي عمران
8 دكتر رضا حسیني ابرده صنعتي امیركبیر- مھندسي مكانیك
9 دکتر محمد حسن پنجه شاھي تھران – مھندسي شیمي
10 دکتر حمیدرضا پوررضا فردوسي مشھد – مھندسي کامپیوتر
11 دکتر رضا پیش قدم فردوسي مشھد – زبان و ادبیات انگلیسي
12 دکتر جعفر توفیقي تربیت مدرس- مھندسي شیمي
13 دکتر پرويزجبه دارمارالاني تھران- مھندسي برق
14 دکتر علي حائريان اردکاني فردوسي مشھد – مھندسي متالورژي
15 دکتر جلال حجازي علم و صنعت ايران- مھندسي متالورژي
16 دکتر محسن حداد سبزواري فردوسي مشھد – مھندسي متالورژي
17 دکتر حبیب رجبي مشھدي فردوسي مشھد – مھندسي برق
18 دکتر جواد ساده فردوسي مشھد – مھندسي برق
19 مھندس حسین ساساني مديرعامل و عضو ھیأت مديره شرکت ارزش آفرينان شبکه فراز
20 دکتر رحمت ستوده تھران- مھندسي شیمي
21 دکتر سعید سھراب پور صنعتي شريف- مھندسي مکانیک

22 دکتر محمد شکرچي زاده تھران- مھندسي عمران
23 دكتر حمید رضا صفوي صنعتي اصفھان- مھندسي عمران
24 دکتر حسن ظھور صنعتي شريف- مھندسي مكانیك
25 دکتر محمد جواد عابديني شیراز- مھندسي عمران
26 دکتر رضا فرجي دانا تھران- مھندسي برق
27 دکتر محمد کارآموز تھران- مھندسي عمران
28 دکتر طاھره کاغذچي صنعتي امیرکبیر- مھندسي شیمي
29 دکتر مھرداد کدخدايان فردوسي مشھد – مھندسي مکانیک
30 دكتر محمود كمره اي تھران- مھندسي برق
31 دکتر بھروز گتمیري تھران- مھندسي عمران
32 دکتر نصرت اله گرانپايه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي- مھندسي برق
33 دکتر رضا لطفي فردوسي مشھد – مھندسي برق
34 دکترحسین معماريان تھران- مھندسي معدن
35 دكترعلي مقداري صنعتي شريف- مھندسي مکانیک
36 دکتر عباس ملکي صنعتي شريف- مھندسي انرژي
37 دکترمحمود موسوي مشھدي تھران- مھندسي مكانیك
38 دکتر محمدرضا مه پیکر فردوسي مشھد – مھندسی مکانیک

39 دکترمحمود يعقوبي شیراز- مھندسي مكانیك

دیدگاهی بنویسید

درباره ما

 نظام آموزش مهندسی از مهمترين عناصر پيشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و لازم است وظايف آن به صورت مستمر و همگام با پيشرفت های جهانی درحوزه های مرتبط با علم و فناوری، بازبينی و باز تعريف شود. اين امر در كشورهای توسعه يافته سال ها است كه به صورت بسيار ريشه دار و عميق و با برگزاری كنفرانس ها، كارگاه های آموزشی، انتشار مجلات علمی و كتب تخصصی متعدد پيگيری می شود.

آخرین اخبار و مقالات

ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه : تهران – خیابان طالقانی (بین وصال و قدس) – پلاک 429 – واحد 1

 

شماره تماس : 02188992215

 

ایمیل : isee@isee.ir

در خبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید

درخبرنامه انجمن آموزش مهندسی ایران عضو شوید و از آخرین اخبار این رویداد اطلاع پیدا کنید