English
قوانین و مقررات

فصل اول- کليات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي آموزش مهندسي در ايران و توسعه کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه­هاي مختلف مهندسي نظير مهندسي برق، مکانيک، عمران، مواد، شيمي، کامپيوتر و يا رشته­هاي مرتبط ، انجمن آموزش مهندسي ايران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد.

ماده 2: انجمن موسسه­اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي ، پژوهشي و فني فعاليت مي کند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران مي باشد و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن هاي علمي مي تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

تبصره: هيئت مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مرکز اصلي انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمي کثيرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم- وظايف و فعاليت ها

ماده 5: به منظور نيل به هدف هاي مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5 انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين­المللي با محققان و متخصصاني که به گونه اي با علم آموزش مهندسي سر و کار دارند.

2-5 همکاري با نهادهاي اجرايي، علمي ، پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن

3-5 ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

4-5 ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

5-5 برگزاري گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي

6-5 انتشار کتب و نشريات علمي

فصل سوم - انواع و شرايط عضويت

1-6 عضويت پيوسته:

موسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد در رشته­هاي مختلف مهندسي نظير مهندسي برق، مکانيک، عمران، مواد، شيمي، کامپيوتر و رشته­هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوسته درآيند.

2-6 عضويت وابسته:

اشخاصي که داراي درجه کارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يکي از رشته هاي مذکور در بند1-6 شاغل باشند.

3-6 عضويت دانشجويي:

کليه دانشجوياني که در رشته­هاي مختلف مهندسي نظير مهندسي برق، مکانيک، عمران، مواد، شيمي، کامپيوتر و يا رشته­هاي مرتبط به تحصيل اشتغال دارند.

4-6 عضويت افتخاري:

شخصيت هاي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه هاي مهندسي حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

5-6 اعضاي موسساتي (حقوقي)

سازمان­هايي که در زمينه­هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1:افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي موسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده 7 : هر يکي ازاعضاء سالانه مبلغي را که ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي کند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8 : عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:

1-8- استعفاي کتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تائيد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي      ب: هيئت مديره    ج: بازرس

الف: مجمع عمومي

ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشکيل مي شود.

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يکبار تشکيل مي شود و با حضور يا راي کتبي نصف به علاوه يک کل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومي فوق العاده در مورد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي کتبي يک سوم اعضاي پيوسته تشکيل مي شود.

3-10- در صورتي که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل مي شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت. در ضمن اخذ آراء مي­تواند به صورت مکاتبه­اي بر اساس آيين نامه­اي که توسط هيئت مديره تدوين مي شود انجام شود.

تبصره 1: دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت کتبي يا آگهي در روزنامه کثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره 2: يک سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشکيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينکه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرايط تشکيل مجمع عمومي فوق العاده همانند شرايط تشکيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي

الف) مجمع عمومي عادي

- انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بيش از يک بازرس اصلي)

- تصويب خط مشي انجمن

- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

- تعيين ميزان حق عضويت

- عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

- بررسي و تصويت ترازنامه و صورتجلسات درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

ب) مجمع عمومي فوق العاده

- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

- تصويب انحلال انجمن

تبصره1: جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده با حضور نماينده تام الاختيار کميسيون انجمن­هاي علمي ايران رسميت مي­يابد.

تبصره2:مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره3: اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره4: اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين کساني باشند که خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس کانديداکرده اند.

ب: هيئت مديره

ماده 12: هيئت مديره انجمن مرکب از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل است. که هر 3 سال يکبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

1-12- هيچ يک از اعضاء نمي توانند بيش از 2 دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

2-12- عضويت در هيئت مديره افتخاري است

3-12- هيئت مديره حداکثر تا يکماه پس از انتخاب شدن تشکيل جلسه داده و با راي کتبي نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام مي نمايد.

4-12- کليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه­دار همراه با مهر انجمن ونامه هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا نائب رئيس انجمن معتبر است.

5-12- هيئت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يکبار تشکيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشکيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

6-12- جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آراي موافق، معتبر است.

7-12- کليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي شود.

8-12- شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هريک از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفاء، برکناري يا فوت هريک از اعضاي هيئت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

ماده 13: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زيراست:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشکيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره کليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و کمک هاي مالي

10-13- اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.

12-13- ارسال گزارش هاي لازم به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

13-13- هيئت مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به کميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ج- بازرس (بازرسان)

ماده 14: مجمع عمومي عادي 2 نفر را به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان علي البدل براي مدت 4 سال انتخاب مي نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است:

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-15- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

3-15- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه هاي علمي انجمن

ماده 16: انجمن مي تواند گروه ها و کميته هاي زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفي که از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي پردازند.

1)گروه هاي تخصصي

2)کميته آموزش و پژوهش

3)کميته انتشارات

4)کميته آمار و اطلاعات

5)کميته پذيرش و روابط عمومي

6)کميته گردهمايي هاي علمي

1-16- انجمن مجاز به تشکيل گروه ها و کميته هاي ديگري که بر حسب نياز احساس مي شود، نيزمي باشد.

فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالي انجمن عبارتند از:

1-17 حق عضويت اعضا

2-17 درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي و فروش کتب و نشريات علمي

3-17 دريافت هدايا و کمک ها

4-17 کليه عوايد و در آمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: در آمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

ماده 19: کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانکهاي کشور نگهداري مي شود.

ماده 20: هيچيک از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصصي هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات يا موسسه نمايند.

ماده 21: کليه مدارک و پرونده مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي شود و در موقع مراجعه نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب کميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نامه انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 24: در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه اي براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها کليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يکي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.

ماده 25: اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 47 زيرماده و 17 تبصره در جلسه مورخ ......... مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.


استعلام وضعیت عضویت
کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن آموزش مهندسی ایران محفوظ است.